Đáp án môn hóa cao đẳng khổi A của bộ Giáo Dục mã đề 624 - Đáp án đề thi hóa mã 624 chính thức

Đáp án chính thức của Bộ Giáo Dục:

Download đáp án:
http://edu.net.vn/cd2011/Chinh%20thu...ACt_CD_K11.pdf

Đề thi:
http://edu.net.vn/cd2011/Chinh%20thu...D_K11_M624.pdf