Đáp án môn hóa mã đề 483 cao đẳng 2011 của bộ Giáo Dục khối B - Môn hóa mã đề 483

Đáp án chính thức của Bộ Giáo Dục


Download Đáp án:
edu.net.vn/cd2011/Chinh%20thuc_Khoi%20B/Hoa%20hoc/DaHoaBCt_CD_K11.pdf

Dowload đề thi
edu.net.vn/cd2011/Chinh%20thuc_Khoi%20B/Hoa%20hoc/DeHoaBCt_CD_K11_M483.pdf