Hướng dẫn làm bài viết về một phát minh khoa học nào đó mà bạn ấn tượng hoặc yêu thích bằng tiếng Anh. Chúng ta đang sống trong một thế giới hiện đại với rất nhiều các thiết bị tiện ích xung quanh. Cuộc sống của chúng ta hiển nhiên trở nên dễ dàng hơn rất nhiều khi có những phát minh này. Đối với bạn đâu là những phát minh có tầm quan trọng lớn trong lịch sử? Hãy kể cho chúng tôi nghe về nó sau khi điểm qua hai bài viết sau nhé.

Bài viết 1: Viết về một phát minh khoa học bằng tiếng Anh (mạng Internet):
Vocabulary:
  • Evolve (n): Tiến hóa.
  • Laboratory (n): Phòng nghiên cứu, phòng thí nghiệm.
  • Retrieve (v): Lấy, đạt lấy.

Each invention usually comes along with its own inventor; however, the Internet - one of the greatest discoveries of mankind in the 20th century has no single inventor. It first started in the United States more than 50 years ago, and it kept evolved through time. For decades, scientists had been using it to communicate and share data with others. Many scientists and researchers had developed the best way of sending information from one computer to another. The very first computer was located in a laboratory at University of California, and it was about the size of a small house. By the end of 1969, there were just four computers that were connected to the Government’s Computer Network, but the network grew steadily during the 1970s. By the end of the 1970s, a computer scientist named Vinton Cerf had developed a way for all of the computers on all of the world’s mini-networks to communicate with one another. The Internet had a significant changing in 1991. That year, a computer programmer named Tim Berners-Lee introduced the World Wide Web: a “web” of information that anyone on the Internet could retrieve. Since then, the Internet has changed in many ways. Most recently, social networking sites like Facebook, Twitter, YouTube, Instagram etc have become a popular way for people of all ages to stay connected. Today, we use the Internet for almost everything, and it would be impossible for many people to imagine life without it.


Dịch:
Mỗi một phát minh thường đi kèm với người đã sáng tạo ra nó; tuy nhiên, mạng Internet – một trong những phát hiện vĩ đại nhất của loài người trong thế kỉ 20 lại không có một người phát minh riêng lẻ nào. Nó bắt đầu lần đầu tiên vào hơn 50 năm trước tại Hoa Kì, và nó luôn tiến hóa theo thời gian. Trong nhiều thập kỉ, các nhà khoa học đã sử dụng nó để giao tiếp và chia sẻ dữ liệu với nhau. Rất nhiều nhà khoa học và nhà nghiên cứu đã phát triển cách tốt nhất để gửi thông tin từ một máy vi tính này sang máy khác. Chiếc máy vi tính để bàn đầu tiên được đặt ở một phòng thí nghiệm tại Đại học California, và nó gần bằng kích thước của một căn nhà nhỏ. Vào cuối năm 1969, chỉ có duy nhất 4 chiếc máy vi tính được kết nối với Mạng lưới Vi tính Quốc gia, nhưng hệ thống này phát triển bền vững trong những năm 1970. Vào cuối thập niên 70, một nhà khoa học máy tính tên Vinton Cerf đã phát triển một cách để tất cả máy vi tính trong một mạng lưới nhỏ toàn cầu có thể giao tiếp với nhau. Mạng Internet có một thay đổi nổi bật vào năm 1991. Vào năm đó, một nhà lập trình vi tính có tên Tim Berners-Lee giới thiệu cụm từ Mạng lưới toàn cầu: một “mạng nhện” thông tin mà tất cả mọi người trên Internet đều có thể lấy được. Kể từ đó, mạng Internet đã thay đổi theo nhiều cách. Gần đây nhất, những trang mạng xã hội như Facebook, Twitter, Youtube, Instagram..v..v. đã và đang trở thành một cách thức phổ biến để người dân ở mọi lứa tuổi có thể liên kết với nhau. Ngày nay, chúng ta sử dụng mạng Internet cho hầu hết mọi việc, và nhiều người sẽ không thể nào tưởng tượng được cuộc sống không có nó.


Bài viết 2: Viết về một phát minh khoa học bằng tiếng Anh (điện thoại thông minh):
Vocabulary:
  • Sophisticated (adj): Phức tạp.
  • Dominate (v): Thống trị.

It can be said that smartphone is one of the greatest inventions in the 20th century, because no other device at that moment had appeared that much in the daily life of people. Today, most people cannot even imagine the life without smartphones. Maybe they can walk to work, eat cold food without heating them in the microwave, reading books instead of watching TV, but they can never let go of their smartphones. The first device that technically qualifies as a smartphone was just a highly sophisticated brick phone. It was called The Simon phone, and people could by it with the price up to 4000 US dollars. Although Simon only sold 50,000 units and lasted for about six months on the market, it certainly paved the way for the others. In 1996, Nokia introduced the Nokia 9000 Communicator, and it was considered as one of the first smartphones. In 2007, the whole concept about smartphones had changed completely with the first IPhone. Apple’s device was innovative in many ways, both in technology and design. On the other hand, Google’s Android had a much slower start. However; in the year of 2012, Android officially ruled the smartphone market all over the world. Even though other companies have tried to enter the race, such as Nokia and Microsoft with Windows Mobile; iOS and Android continue to dominate the market. In conclusion, for anyone who was not old enough to remember life before smartphones, it would be very hard to live in a world without them.


Dịch:
Có thể nói rằng điện thoại thông minh là một trong những phát minh vĩ đại nhất của thế kỉ 20, bởi vì hiện tại không có thiết bị nào khác xuất hiện nhiều như thế trong cuộc sống thường ngày của mọi người. Ngày nay, hầu hết mọi người không thể tưởng tượng được cuộc sống không có chúng. Họ có thể đi bộ đến nơi làm, ăn thức ăn nguội lạnh mà không cần dùng lò vi sóng hâm nóng lại, đọc sách thay vì xem TV, nhưng họ sẽ không bao giờ có thể buông bỏ chiếc điện thoại thông minh. Thiết bị đầu tiên đủ tiêu chuẩn kĩ thuật cho một chiếc điện thoại thông minh chỉ đơn giản là một chiếc điện thoại cục gạch với độ phức tạp cao. Nó được gọi là điện thoại Simon, và mọi người có thể mua nó với giá lên đến 4000 đô la Mĩ. Mặc dù Simon chỉ được bán ra 50.000 cái và được kéo dài khoảng 6 tháng trên thị trường, nó rõ ràng đã lót đường cho những cái sau. Năm 1996, Nokia giới thiệu chiếc điện thoại Nokia 9000 và được xem là một trong những chiếc điện thoại thông minh đầu tiên. Năm 2007, mọi khái niệm về điện thoại thông minh đã thay đổi hoàn toàn với chiếc Iphone đầu tiên. Thiết bị này của Apple đã được cải tiến theo nhiều cách, về cả kĩ thuật và thiết kế. Mặt khác, phần mềm Android của Google có một khởi đầu chậm hơn. Tuy nhiên; vào năm 2012, Android chính thức thống lĩnh thị trường điện thoại thông minh trên toàn cầu. Mặc dù các công ty khác cố gắng tiến vào đường đua như Nokia và Microsoft với điện thoại chạy phần mềm Window; iOS và Android tiếp tục thống trị thị trường. Tóm lại, đối với những ai không đủ lớn để nhớ về khoảng thời gian lúc chưa có điện thoại thông minh, sẽ rất khó khăn cho họ để sống mà không có chúng.