Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 trang 53 SGK Địa lí 8: Đọc các thông tin trong bảng 15.2 (SGK trang 52), hãy thống kê các nước Đông Nam Á theo diện tích từ nhỏ đến lớn, theo dân số từ ít đến nhiều. Việt Nam đứng ở vị trí nào?
Việt Nam là quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á , dó đó khi tìm hiểu về Đông Nam Á chúng ta không thể không quan tâm đến các quốc gia cùng khu vực_các người an hem của quốc gia ta. Đầu tiên chúng ta cùng tìm hiểu về dân số cũng như diện tích các quốc gia đó qua câu hỏi 2 trang 53 SGK Địa lí 8: Đọc các thông tin trong bảng 15.2 (SGK trang 52), hãy thống kê các nước Đông Nam Á theo diện tích từ nhỏ đến lớn, theo dân số từ ít đến nhiều. Việt Nam đứng ở vị trí nào? Sau đây Vforum sẽ cùng các em trả lời câu hỏi trên.

Câu hỏi 2 trang 53 SGK Địa lí 8:
Trả lời


STT Các nước Đông Nam Á theo diện tích từ nhỏ đến lớn Các nước Đông Nam Á theo dân số từ ít đến nhiều
1 Xin-ga-po Bru-nây
2 Bru-nây Đông Ti-mo
3 Đông Ti-mo Xin-ga-po
4 Cam-pu-chia Lào
5 Lào Cam-pu-chia
6 Phi-líp-pin Ma-lai-xi-a
7 Ma-lai-xi-a Mi-an-ma
8 Việt Nam Thái Lan
9 Thái Lan Việt Nam
10 Mi-an-ma Phi-líp-pin
11 In-đô-nê-xi-a In-đô-nê-xi-a

Theo diện tích Việt Nam đứng thứ 8, theo dân số Việt Nam đứng thứ 9.

Xem thêm: Địa lí 8: Đặc điểm dân số, dân cư các nước Đông Nam Á thuận lợi khó khăn gì cho sự hợp tác giữa các nước