Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 trang 61 SGK Địa lí 8: Vẽ biểu đồ hình cột và nhận xét GDP/người của các nước ASEAN theo bảng số liệu 17.1 .
Là một thành viên trong Hiệp hội các nước Đông Nam Á các nước thành viên sẽ có những bước tiến lớn trong nền kinh tế , xã hội phát triển, đời sống người dân được nâng cao. Cũng chính vì sự giao thương phát triển hang hóa giữa các nước trong hiệp hội nên GDP của các nước cũng tăng qua các năm. Cùng tìm hiểu về GDP của các nước ASEAN bằng cách thực hành qua câu hỏi 3 trang 61 SGK Địa lí 8: Vẽ biểu đồ hình cột và nhận xét GDP/người của các nước ASEAN theo bảng số liệu 17.1? Sau đây Vforum sẽ cùng các em trả lời câu hỏi trên.

Câu hỏi 3 bài 17 trang 61 SGK Địa lí 8.
Trả lời

Địa lí 8: Vẽ biểu đồ hình cột và nhận xét GDP/người của các nước ASEAN Bài 17 SGK trang 61
Địa lí 8: Vẽ biểu đồ hình cột và nhận xét GDP/người của các nước ASEAN Bài 17 SGK trang 61
+ Nhận xét GDP/người của các nước ASEAN :
  • GDP/người giữa các nước ASEAN không đều.
  • Nước có GDP/người cao nhất là Xin-ga-po (20740USD), tiếp theo là Bru- nây (12300USD), Ma-lai-xi-a (3680USD), Thái Lan (1870USD).
  • Các nước có GDP/người thấp dưới 1000USD là: Phi-líp-pin (930USD), In-đô- nê-xi-a (680USD), Việt Nam (415USD), Lào (317USD), Cam-pu-chia (280USD).
  • GDP/người của Xin-ga-po gấp 74 lần GDP/ngƯời của Cam-pu-chia, gấp 65,4 lần GDP/người của Lào, gấp gần 50 lần GDP/người của Việt Nam...

Xem thêm: Địa lí 8: Dựa bảng 16.1 cho biết tình hình tăng trưởng kinh tế các nước trong từng giai đoạn Bài 16 SGK