Mình cắm usb boot thì bị No system disk. Booting from harddisk