Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 bài 23 SGK trang 86 địa lí 8: Vị trí địa lí và hình dạng lãnh thổ Việt Nam có những thuận lợi và khó khăn gì cho công cuộc xây dựng vào bảo vệ Tổ Quốc nước ta hiện nay.
Các em đã được học về vị trí địa lí và hình dạng lãnh thổ Việt Nam, từ đó có thể năm được những đặc điểm nào của lãnh thổ đem đến những thuận lợi và khó khăn cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. Để hiểu thêm về vấn đề này các em hãy trả lời câu hỏi 3 bài 23 SGK trang 86 địa lí 8: Vị trí địa lí và hình dạng lãnh thổ Việt Nam có những thuận lợi và khó khăn gì cho công cuộc xây dựng vào bảo vệ Tổ Quốc nước ta hiện nay? Sau đây Vforum sẽ cùng các em trả lời câu hỏi trên.

Câu hỏi 3 bài 23 SGK trang 86 địa lí 8
Trả lời:

Về thuận lợi:
- Thúc đẩy Việt Nam phát triển kinh tế toàn diện, xây dựng công cuộc bảo vệ Tổ Quốc;
- Tăng cường nguồn nhân lực dồi dào thúc đẩy Việt Nam ngày càng sánh bước với các cường quốc 5 châu, đồng thời tăng cường giao lưu với các nước Đông Nam Á và thế giới trong xu hướng quốc tế hóa và toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới.
Về Khó khăn:
- Bên cạnh đó ta cung phải luôn chú ý tang cường bảo vệ đất nước, phòng chống thù trong giặc ngoài, thống nhất đất nước, tang tính đoàn kết để xây dựng đât nước ngày càng vững mạnh.
Xem thêm: Địa lý 8: Nêu đặc điểm của ba đới khí hậu: nhiệt đới, ôn đới, hàn đới Bài 20 SGK trang 70