Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 2 trang 13 sgk Địa Lí 12 : Dựa vào kiến thức đã học, hãy cho biết phạm vi lãnh thổ của mỗi nước bao gồm những bộ phận nào?
Chúng ta đã tìm hiểu về địa lí tự nhiên của Việt Nam qua các bài đã học ở các lớp dưới và đã tìm hiểu về vị trí địa lí của Việt Nam qua các câu hỏi trước. chúng ta được biết Việt Nam là một nước có nhiệt đới ẩm gió màu, có tài nguyên thiên nhiên phong phú và dồi dào, chính vì thế mà đó trở thành một thuận lượi cho sự phát triển các ngành công nghiệp cũng như dịch vụ của Việt Nam. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu về phạm vi lãnh thổ của Việt Nam qua câu hỏi này.Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi giữa bài bài 2 trang 13 sgk Địa Lí 12 : Dựa vào kiến thức đã học, hãy cho biết phạm vi lãnh thổ của mỗi nước bao gồm những bộ phận nào?.
Câu hỏi giữa bài 2 trang 13 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Việt Nam là một nước trải qua hàng ngàn năm lịch sử, trải qua vô vàng cuộc chiến đấu và đấu tranh chống giặc ngoại xâm bảo vệ độc lập dân tộc. để có được cuộc sống ấm no, hạnh phúc ngày nay biết bao nhiêu anh hùng đã đổ máu, hi sinh gia đình để mang lại cuộc sống ấm no. một đất nước độc lập và toàn vẹn lãnh thổ. Việt Nam, phạm vi lãnh thổ của mỗi nước bao gồm những bộ phận là: vùng đất liền, vùng trời và vùng biển.
Xem thêm: Địa Lí 12 : Hãy kể tên một số cửa khẩu quan trọng trên đường biên giới với các nước Bài 2 SGK