Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 giữa bài 35 SGK trang 124 địa lí 8: Căn cứ vào bảng lượng mưa và lượng dòng chảy tại các lưu vực sông, em hãy vẽ biểu đồ thể hiện chế độ mưa và chế độ dòng chảy trên từng lưu vực (mỗi lưu vực một biểu đồ); Tính thời gian và độ dài (số tháng) của mùa mưa và mùa lũ tại các lưu vực theo chỉ tiêu vượt giá trị trung bình tháng và Nhận xét về mối quan hệ giữa mùa mưa và mùa lũ trên từng lưu vực nói riêng và trên toàn quốc nói chung.
Các em đã được học nhiều về đặc điểm của hệ thống các con sông lớn ở nước ta, trong số đó có bao nhiêu hệ thống sông lớn, nhỏ và cách để bảo vệ khi có thiên tai xảy ra ở từng nơi. Lý thuyết phải đi đôi với thực hành vì thế để hiểu thêm về vấn đề này thì các em hãy trả lời câu hỏi 1 giữa bài 35 SGK trang 124 địa lí 8: Căn cứ vào bảng lượng mưa và lượng dòng chảy tại các lưu vực sông, em hãy vẽ biểu đồ thể hiện chế độ mưa và chế độ dòng chảy trên từng lưu vực (mỗi lưu vực một biểu đồ); Tính thời gian và độ dài (số tháng) của mùa mưa và mùa lũ tại các lưu vực theo chỉ tiêu vượt giá trị trung bình tháng và Nhận xét về mối quan hệ giữa mùa mưa và mùa lũ trên từng lưu vực nói riêng và trên toàn quốc nói chung. Sau đây Vforum sẽ cùng các em trả lời câu hỏi trên.

Câu hỏi 1 giữa bài 35 SGK trang 124 địa lí 8
Trả lời:
  • Vẽ biểu đồ thể hiện chế độ mưa và chế độ dòng chảy trên từng lưu vực:
Địa lí 8: Căn cứ vào bảng lượng mưa và lượng dòng chảy tại các lưu vực sông
  • Căn cứ hướng dẫn trong sách giáo khoa trang 125 ta sẽ tính được thời gian và độ dài (số tháng) của mùa mưa và mùa lũ tại các lưu vực theo tiêu vượt giá trị trung bình tháng:
+ Ta tính được lượng mưa trung bình: ở lưu vực sông Hồng là 153mm; ở lưu vực sông Gianh là: 186 mm. à Từ cơ sở đó ta sẽ xác định các tháng có lượng mưa lớn hơn hay bằng lượng mưa trung bìnhà tính số lượng và độ dài
+ Lưu lượng dòng chảy trung bình: ở lưu vực sông Hồng là: 3632m3/s; ở lưu vực sông Gianh là 61,7 m3/s àTừ cơ sở đó ta sẽ xác định các tháng có Lưu lượng dòng chảy trung bình à tính số lượng và độ dài.
  • Bảng các tháng mùa mưa, mùa lũ trên lưu vực sông Hồng (Trạm Sơn Tây) và trên lưu vực sông Giang (Trạm Đồng Tâm)
ð Sau đây là bảng các tháng mùa mưa, mùa lũ trên lưu vực sông Hồng và trên lưu vực sông Giang:
Địa lí 8: Căn cứ vào bảng lượng mưa và lượng dòng chảy tại các lưu vực sông
Nhận xét mối quan hệ giữa mùa mưa và mùa lũ trên từng lưu vực nói riêng và trên toàn quốc nói chung:
+ Các tháng của mùa lũ trùng hợp với các tháng mùa mưa: trên lưu vực sông Hồng là tháng 6, 7, 9, 10; trên lưu vực sông Gianh là tháng 9, 10, 11.
+ Các tháng mùa lũ không trùng hợp với các tháng mùa mưa: trên lưu vực sông Hồng là tháng 5; trên lưu vực sông gianh là tháng 8.
Xem thêm: Địa lí 8: Em hãy tìm trên hình 33.1 vị trí và lưu vực chin hệ thống sông nêu trong bảng 34.1