Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 14 trang 61 sgk Địa Lí 12 : Hãy nêu tình trạng suy thoái tài nguyên đất và các biện pháp bảo vệ đất ở vùng đồi núi và vùng đồng bằng.
Nước ta có 3 nhóm đất chính đó là nhóm đất Feralit, nhóm đất mùn núi cao, nhóm đất bồi tụ phù sa sông. Nhóm đất feralit hình thành trực tiếp các vùng núi thấp, đặc tính chung của đất này là đất chua, nghèo mùn, nhiều set. Nhóm đất mùn núi cao được hình thành dưới thảm rừng á nhiệt đới hoặc ôn đới vùng núi cao. Nhóm đất bồi tụ phù sa sông, đặc tính của nhóm đất này phụ thuộc vào đặc tính phù sa và chế độc canh tác của con người. tuy nhiên, tài nguyên đất của nước ta ngày càng bị suy thoái, chúng ta cần có những biện pháp để bảo vệ. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 2 bài 14 trang 61 sgk Địa Lí 12: Hãy nêu tình trạng suy thoái tài nguyên đất và các biện pháp bảo vệ đất ở vùng đồi núi và vùng đồng bằng.

Câu hỏi 2 bài 14 trang 61 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Tình trạng suy thoái tài nguyên đất:
  • Diện tích đất trống, đồi trọc giảm mạnh (năm 2006, cả nuớe chỉ còn khoảng 5,35 triệu ha diện tích đất hoang, đồi núi trọc (giảm gần 1/2 diện tích so với năm 1990).
  • Diện tích đất bị suy thoái vẫn còn rất lớn (hiện nay có khoảng 9,3 triệu ha đất bị đe doạ sa mạc hóa).
Các biện pháp bảo vệ đất ở vùng đồi núi và vùng đồng bằng:
Vùng đồi núi:
  • Áp dụng các biện pháp canh tác như làm ruộng bậc thang, đào hố vẩy cá, xen canh thâm canh.
  • Cải tạo đất hoang, đất trong bằng cách thâm canh nông-lâm kết hợp
  • Bảo vệ đất rừng
Vùng đồng bằng:
  • Có kế hoạch thích hợp để mở rộng sản xuất nông nghiệp
  • Canh tác hợp lí, chống xói mòn, bạc màu đất canh tác
  • Bón phân hợp lí và thích hợp
Xem thêm: Địa lí 12: Nêu các loại tài nguyên khác cần sử dụng hợp lí và bảo vệ bài 14 trang 61 SGK