Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 14 trang 61 sgk Địa Lí 12 : Hãy nêu các biện pháp nhằm đảm bảo cân bằng nước và phòng chống ô nhiễm nước.
Sông ngòi nước ta có nhiều giá trị, nhân dân ta đã biết khai thác các lợi ích của sông ngòi để phục vụ đời sống và sản xuất. tuy nhiên, do việc tàn phá rừng đầu nguồn, do chất tharivaf hóa chất độc hại chưa qua xử lí của các hoạt odojng sản xuất và đời sống hằng ngày dổ ra các dòng sông, làm cho các dòng sông bị ô nhiễm nặng. chúng ta cùng đi tìm hiểu các biện pháp nhằm đảm bảo cân bằng nước và phòng chống ô nhiễm nước.Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi giữa bài bài 14 trang 61 sgk Địa Lí 12: Hãy nêu các biện pháp nhằm đảm bảo cân bằng nước và phòng chống ô nhiễm nước.

Câu hỏi giữa bài bài 14 trang 61 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Các biện pháp nhằm đảm bảo cân bằng nước và phòng chống ô nhiễm nước:
  • xây dựng đập thủy điện, xây dựng hồ chứa nước để chứa nước trong các hồ chứa và đập thủy diện để trữ nước và điều tiết nước.
  • trồng và bảo vệ rừng nhất lfa rừng đầu nguồn để giữ nước
  • hạn chế dùng thuốc trừ sâu, những hóa chất độc hại để bảo vệ nguồn nước
  • nước thải chưa qua xử lí nên nghiêm cấm xả ra môi trường, đưa ra các hình thức xử phạt nghiêm trọng.
xem thêm: Địa lí 12: Hãy cho biết khả năng khai thác và yêu cầu bảo vệ đối với các loại tài nguyên