Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 14 trang 59 sgk Địa Lí 12 : sự suy giảm đa dạng sinh vật của nước ta biểu hiện ở những mặt nào?
Sinh vật Việt nam rất đa dạng và phong phú. Trước hết là sự đa dạng về thành phần loài, sự đa dạng về gen di truyền, sự đa dạng về kiểu hệ sinh thái và sau nữa là sự đa dạng về công dụng của các sản phẩm sinh học. nhưng những năm gần đây, sự suy giảm đa dạng sinh vật của nước ta rất mạnh, chúng ta cùng đi tìm hiểu vấn đề này. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi giữa bài bài 14 trang 59 sgk Địa Lí 12: Sự suy giảm đa dạng sinh vật của nước ta biểu hiện ở những mặt nào?

Câu hỏi giữa bài bài 14 trang 59 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Sự suy giảm đa dạng sinh vật của nước ta biểu hiện ở những mặt sau: suy giảm số lượng, thành phần loài, kiểu hệ sinh thái và nguồn gen
  • Sự suy giảm về diện tích và chất lượng rừng: rừng là nơi ở của các laoif sinh vật, diện tishc rừng gaimr sẽ dẫn đên mất chỗ ở và những yếu tố khác làm sinh vật suy giảm.
  • Sự suy giảm về số lượng các loài sinh vật quý hiếm
  • Nhiều loài có nguy cơ tuyệt chủng
  • Nguồn tài nguyên sinh vật dưới nước cũng bị suy giảm.
Xem thêm: Địa lí 12: Nguyên nhân nào đã làm suy giảm số lương loàỉ động, thực vật tự nhiên