Hướng dẫn trả lời câu hỏi 4 bài 15 trang 65 sgk Địa Lí 12 : Hãy nêu các nhiệm vụ chủ yếu của Chiến lược quốc gia về bảo vệ tài nguyên và môi trường.
Hàng ngàn đời nay cuộc sông của nhân dân ta, trước hết là nông dân, đã gắn bó với đất đai và cây lúa nước. những kinh nghiệm về sử dụng đất, cải tạo đất của cha ông còn lưu truyền và được chúng ta tiếp nhận, phát huy. Tuy nhiên, môi trường đô thị và môi trường nông thôn ngày nay bị ô nhiễm nghiêm trọng. Để nhằm bảo vệ môi trường và giúp khắc phúc các tình trạng môi trường thì có những chiến lược bảo vệ quốc gia về bảo vệ tài nguyên và môi trường. Chúng ta cùng đi tìm hiểu về vấn đề này. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 4 bài 15 trang 65 sgk Địa Lí 12: Hãy nêu các nhiệm vụ chủ yếu của Chiến lược quốc gia về bảo vệ tài nguyên và môi trường.

Câu hỏi 4 bài 14 trang 65 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Các nhiệm vụ chủ yếu của Chiến lược quốc gia về bảo vệ tài nguyên và môi trường:
  • Đảm bảo chất lượng môi trường phù hợp với nhu cầu và sức khỏe của con người
  • Duy trình các hệ sinh thái chủ yếu và các hệ sinh thái sống có vai trò quan trọng đối với đời sống con người.
  • Đảm bảo nguồn gen sinh vật, giống làoi sinh vật
  • Sử dụng hợp lí các nguồn tài nguyên thiên nhiên
  • Ngăn ngừa ô nhiễm môi trường và cải tạo môi trường.
Xem thêm: Địa lí 12: Nhận xét về biến động diện tích rừng qua giai đoạn 1943 - 1983 và 1983 - 2006