Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 16 trang 72 sgk Địa Lí 12 : Vì sao phải thực hiện phân bố dân cư cho hợp lí? Nêu một số phương hướng và biện pháp đã thực hiện trong thời gian vừa qua.
Dân số nước ta ngày càng tăng, tỉ lệ gia tăng dân số rất nhanh và có sự chuyển động mạnh mẽ ở các năm gần đây. Có một sự chuyển dịch dân số phổ biến hiện nay là gia tăng dân số thành thị và giảm dân số nông thôn. Nhưng sự phân bố dân cư này không hợp lí đã gây nên những khó khăn trong quản lí cũng như chính Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 3 bài 16 trang 72 sgk Địa Lí 12: Vì sao phải thực hiện phân bố dân cư cho hợp lí? Nêu một số phương hướng và biện pháp đã thực hiện trong thời gian vừa qua.

Câu hỏi 3 bài 16 trang 72 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Phải thực hiện phân bố dân cư cho hợp lí vì: sự phân bố dân cư nước ta phân bố không hợp lí ở đồi núi và đồng bằng, phân bố không hợp ló ở thành thị và nông thôn.
Một số phương hướng và biện pháp đã thực hiện trong thời gian vừa qua:
  • Thực hiện các biện pháp hạn chế gia tăng dân số, tuyên truyền giáo dục về vấn đề sinh sản tuyền truyền các chính sách, chủ trương của nhà nước về kế hoạch hóa gia đình.
  • Phát triển công nghiệp nông thôn để khai thác hợp lí và hiệu quả nguồn tài nguyên nông thôn, đẩy mạnh và phát triển nông nghiệp, công nghiệp ở trung du miền núi
  • Xây dựng chính sách phân bố dân cư phù hợp ở thành thị và nông thôn, ở đồng bằng và đồi núi
  • Phân bố lại lao động và dân cư trên cả nước.
Xem thêm: Địa lí 12: Hãy nêu nguyên nhân gây mất cân bằng sinh thái môi trường và các biểu hiện của tình trạng này