Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 16 trang 72 sgk Địa Lí 12 : Phân tích tác động của đặc điểm dân số nước ta đối với phát triển kinh tế - xã hội và môi trường.
Nước ta có hơn 9 triệu dân, tỉ lệ gia tăng dân số nước ta rất lớn. sự gia tăng dân số lớn, nhất là từ năm 1921 đến năm 2005, tỉ lệ gia tăng này có những ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế cũng như xã hội nước ta. Sự gia tăng dân số một phần góp phần tăng nguồn nhân lực cho đất nước nhưng cũng làm giảm đi một số vấn đề của đất nước. để hiểu rõ hơn về tỉ lệ gia tăng dân số chúng ta cùng đi tìm hiểu tác động của đặc điểm dân số nước ta đối với phát triển kinh tế- xã hội và môi trường. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 1 bài 16 trang 72 sgk Địa Lí 12: Phân tích tác động của đặc điểm dân số nước ta đối với phát triển kinh tế - xã hội và môi trường.

Câu hỏi 1 bài 16 trang 72 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Phân tích tác động của đặc điểm dân số nước ta đối với phát triển kinh tế - xã hội và môi trường:
Tác động tích cực:
  • Nước ta có nguồn lao động dồi dào, phù hợp với các ngành yêu cầu nhiều lao động tạo điều kiện thuận lợi đầu tư nước ngoài, phát triển kinh tế
  • Thị trường tiêu thụ sản phẩm lớn, thúc đẩy sran xuất và phát triển kinh tế
  • Dân số trẻ năng động sáng tạo, tiếp thu nhanh khoa học kĩ thuật
  • Các dân tộc đoàn kết, góp phần tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế xã hội
  • Toàn dân góp sức xây dựng kinh tế xã hội
Tác động tiêu cực:
  • Tác động đến kinh tế:
+ Gia tăng dân số nhanh, chưa phù hợp với phát triển kinh tế, kìm hãm sự phát triển kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế
+ Vấn đề thất nghiệp và thiếu việc làm trở nên phổ biến
+Sự phân bố dân cư không hợp lí dẫn đến sự khai thác tài nguyên không hợp lí.
  • Tác động đến xã hội:
+ Chất lượng cuộc sống giảm, cơ cấu GDP không cao
+ Các dịch vụ y tế, xã hội không thể đáp ứng như cầu cho các vùng miền núi
  • Tác động đến môi trường:
+ Ô nhiễm môi trường
+ Cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên
xem thêm: Địa lí 12: Tại sao ở nước ta hiện nay, tỉ lệ gia tăng dân số có xu hướng giảm