Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 16 trang 71 sgk Địa Lí 12 : Từ bảng 16.3 (SGK), hãy so sánh và cho nhận xét vẻ sự thay đổi tỉ trọng dân số thành thị, nông thôn.

Hàng ngàn đời nay cuộc sông của nhân dân ta, trước hết là nông dân, đã gắn bó với đất đai và cây lúa nước. những kinh nghiệm về sử dụng đất, cải tạo đất của cha ông còn lưu truyền và được chúng ta tiếp nhận, phát huy. Bên cạnh môi trường nông thôn còn có môi trường đô thị. Tinh trạng sự giảm dân số vùng nông thôn và tăng tỉ lệ dân số thành thị diễn ra ngày càng phổ biến, tình trạng này đã gây ra nhiều hệ lụy cho môi trường cũng như xã hôi. Chúng ta cùng đi tìm hiểu về sự thay đổi tỉ trọng dân số nông thôn và thành thị. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi giữa bài bài 16 trang 71 sgk Địa Lí 12: Từ bảng 16.3 (SGK), hãy so sánh và cho nhận xét vẻ sự thay đổi tỉ trọng dân số thành thị, nông thôn.

Câu hỏi giữa bài bài 16 trang 71 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Địa lí 12: Từ bảng 16.3 (SGK), hãy so sánh và cho nhận xét vẻ sự thay đổi tỉ trọng dân số
Từ bảng 16.3 (SGK), so sánh về sự thay đổi tỉ trọng dân số thành thị, nông thôn:
  • Cơ cấu dân số thành thị từ năm 1990 đến năm 2005 năm từ 19,5% đên 26,9%
  • Cơ cấu dân số nông thôn từ năm 1990 đến năm 2005 năm từ 80,5% đên 73,1%
Nhận xét về sự thay đổi tỉ trọng dân số thành thị, nông thôn:
  • Sự chuyển dịch cơ cấu dân số theo hướng tăng dân số thành thị và giảm dân số nông thôn.
  • Cơ cấu dân số nông thôn giảm mạnh từ năm 1990 đến năm 2005
  • Cơ cấu dân số thành thị tăng từ năm 1990đến năm 2005
Xem thêm: Địa lí 12: Hãy nêu hậu quả của sự phân bố dân cư không hợp lí