Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 16 trang 68 sgk Địa Lí 12 : Từ hình 16.1 (SGK), hãy nhận xét tỉ lệ gia tăng dân số qua giai đoạn
Nước ta có hơn 9 triệu dân, tỉ lệ gia tăng dân số nước ta rất lớn. sự gia tăng dân số lớn, nhất là từ năm 1921 đến năm 2005, tỉ lệ gia tăng này có những ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế cũng như xã hội nước ta. Sự gia tăng dân số một phần góp phần tăng nguồn nhân lực cho đất nước nhưng cũng làm giảm đi một số vấn đề của đất nước. để hiểu rõ hơn về tỉ lệ gia tăng dân số chúng ta cùng đi tìm hiểu sự gia tăng dân số giai đoạn 1921-2005. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi giữa bài bài 16 trang 68 sgk Địa Lí 12: Từ hình 16.1 (SGK), hãy nhận xét tỉ lệ gia tăng dân số qua giai đoạn.

Câu hỏi giữa bài bài 16 trang 68 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Địa lí 12: Từ hình 16.1 (SGK), hãy nhận xét tỉ lệ gia tăng dân số qua giai đoạn
  • Giai đoạn 1931 - 1960: tốc độ gia tăng trung bình là 1,85%.
  • Giai đoạn 1965 - 1975: tốc độ gia tăng trung bình là 3%.
  • Giai đoạn 1975 - 1989: tốc độ gia tăng trung bình là 2,1%.
  • Giai đoạn 1989 - 1999: tốc độ gia tăng trung bình là 1,7%.
  • Giai đoạn 1999 - 2001 : tốc độ gia tăng trung bình là 1,35%.
  • Năm 2002: tốc độ gia tăng trung bình là 1,32%.
  • Năm 2005: tốc độ gia tăng trung bình là 1,31%.
Nhận xét tỉ lệ gia tăng dân số qua giai đoạn 1921-2005:
  • Giai đoạn có tốc độ gia tăng dân số nhiều nhất là 1954-1960 (3,93%)
  • Giai đoạn có tốc độ gia tăng dân số ít nhất là 1943-1951 (0,5%)
  • Sự gia tăng dân số qua các thời kì không ổn định
Xem thêm: Địa lí 12: Từ bảng 16.2 (SGK), hãy so sánh và nhận xét về mật độ dân số giữa các vùng