Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 17 trang 75 sgk Địa Lí 12 : Từ bảng 17.4 (SGK), nhận xét sự thạy đổi cơ cấu lao động nông thôn và thành thị nước ta
Hàng ngàn đời nay cuộc sông của nhân dân ta, trước hết là nông dân, đã gắn bó với đất đai và cây lúa nước. những kinh nghiệm về sử dụng đất, cải tạo đất của cha ông còn lưu truyền và được chúng ta tiếp nhận, phát huy. Bên cạnh môi trường nông thôn còn có môi trường đô thị. Tinh trạng sự giảm dân số vùng nông thôn và tăng tỉ lệ dân số thành thị diễn ra ngày càng phổ biến, tình trạng này đã gây ra nhiều hệ lụy cho môi trường cũng như xã hôi. Chúng ta cùng đi tìm hiểu về sự thay đổi tỉ trọng dân số nông thôn và thành thị. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi giữa bài bài 17 trang 75 sgk Địa Lí 12: Từ bảng 17.4 (SGK), nhận xét sự thạy đổi cơ cấu lao động nông thôn và thành thị nước ta.

Câu hỏi giữa bài bài 17 trang 75 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Địa lí 12: Từ bảng 17.4 (SGK), nhận xét sự thạy đổi cơ cấu lao động nông thôn và thành thị nước ta
Từ bảng 17.4 (SGK), nhận xét sự thạy đổi cơ cấu lao động nông thôn và thành thị nước ta:
  • Năm 1996 cơ cấu lao động phân theo nông thôn lớn (79,9%), cơ cấu lao động phên theo thành thị ít (20,1%).
  • Năm 2005 cơ cấu lao động phân theo nông thôn lớn (75%), cơ cấu lao động phên theo thành thị ít (25%).
  • Từ năm 1996 đến năm 2005 thì cơ cấu lao động phân theo nông thôn và thành thị có sự chuyển biến mạnh mẽ, tăng lao động thành thị, giảm đi lao động nông thôn.
  • Sự thay đổi cơ cấu lao động phân theo thành thị và nông thôn phù hợp với quá trình đô thị hoa của nước ta.
Xem thêm: Địa lí 12: Phân tích những thế mạnh và mặt hạn chế của nguồn lao động nước ta