Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 17 trang 75 sgk Địa Lí 12 : Từ bảng 17.3 (SGK), hãy so sánh và nhận xét sự thay đổi cơ cấu lao động theo thành phần kính tế ở nước ta giai đoạn 2000 – 2005.
Cơ cấu lao động nước ta được chia theo nhiều loại khác nhau như: cơ cấu lao động chia theo trình độ học vấn, cơ cấu lao động phân chia theo ngành kinh tế,… bên cạnh sự phân chia lao động theo trình độ học vấn và phân chia theo ngành kinh tế thì cơ cấu lao động còn chia theo thành phần kinh tế. dù chia theo cách nào thì mỗi cách có một dặc điểm và đặc trưng khác nhau nhưng tính chất của mỗi cơ cấu lao động vẫn giống nhau. Để hiểu rõ về sự thay đổi cơ cấu lao động theo thành phần kính tế ở nước ta giai đoạn 2000 – 2005. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi giữa bài bài 17 trang 75 sgk Địa Lí 12: Từ bảng 17.3 (SGK), hãy so sánh và nhận xét sự thay đổi cơ cấu lao động theo thành phần kính tế ở nước ta giai đoạn 2000 – 2005.

Câu hỏi giữa bài bài 17 trang 75 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Địa lí 12: Từ bảng 17.3 (SGK), hãy so sánh và nhận xét sự thay đổi cơ cấu lao động
Từ bảng 17.3 (SGK), so sánh và nhận xét sự thay đổi cơ cấu lao động theo thành phần kính tế ở nước ta giai đoạn 2000 – 2005:
  • Cơ cấu lao động theo thành phần kính tế ở nước ta giai đoạn 2000 – 2005 có sự chuyển biến mạnh mẽ từ năm 2000 đến 2005.
  • Cơ cấu lao động theo thành phần kinh tế nhà nước có sự lên xuống không đồng đều qua các năm.
  • Cơ cấu lao động theo thành phần kinh tế ngoài nhà nước có sự giảm đi từ năm 2000 đến năm 2005.
  • Cơ cấu lao động theo thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có sự tăng lên từ năm 2000 đến năm 2005.
  • Trong tất cả các năm thì thành phần kinh tế ngoài nhà nước luôn chiếm tỉ lệ cao nhất trong 3 thành phần kinh tế.
Xem thêm: Địa lí 12: Từ bảng 17.4 (SGK), nhận xét sự thạy đổi cơ cấu lao động nông thôn và thành thị nước ta