Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 18 trang 79 sgk Địa Lí 12 : Phân tích những ảnh hưởng của quy trình đô thị hoá ở nước ta đối với phát triển kinh tế - xã hội.
Hàng ngàn đời nay cuộc sông của nhân dân ta, trước hết là nông dân, đã gắn bó với đất đai và cây lúa nước. những kinh nghiệm về sử dụng đất, cải tạo đất của cha ông còn lưu truyền và được chúng ta tiếp nhận, phát huy. Bên cạnh môi trường nông thôn còn có môi trường đô thị. Tinh trạng sự giảm dân số vùng nông thôn và tăng tỉ lệ dân số thành thị diễn ra ngày càng phổ biến, tình trạng này đã gây ra nhiều hệ lụy cho môi trường cũng như xã hôi. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 2 bài 18 trang 79 sgk Địa Lí 12: Phân tích những ảnh hưởng của quy trình đô thị hoá ở nước ta đối với phát triển kinh tế - xã hội.

Câu hỏi 2 bài 18 trang 79 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Phân tích ảnh hưởng của quy trình đô thị hoá ở nước ta đối với phát triển kinh tế - xã hội:
Tích cực:
  • Quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nước ta có sự thay đổi mạnh do quá trình đô thị hoa
  • Các đô thị có ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế của địa phương: đáp ứng được nguồn nhân lực, mở rộng quy mô sản xuất mang lại kinh tế cao
  • Tạo nên một thị trường tiêu thu hàng hóa vững mạnh
  • Sử dụng nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn
  • Thu hút vốn đầu tư nước ngoài
  • Tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động
Tiêu cực:
  • Gây nên ô nhiễm môi trường
  • Tài nguyên trở nên cạn kiẹt
  • Các vấn đề trật tự, an ninh xã hội xảy ra.
Xem thêm: Địa lí 12: Vẽ biểu đồ (kết hợp cột và đường) thể hiện quá trình đô thị hóa ở nước ta theo số liệu ở bảng