Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 18 trang 78 sgk Địa Lí 12 : Dựa vào hình 18.1 (SGK), nêu nhận xét về sự thay đổi dân thành thị trong giai đoạn 1990 – 2005.

Hàng ngàn đời nay cuộc sông của nhân dân ta, trước hết là nông dân, đã gắn bó với đất đai và cây lúa nước. những kinh nghiệm về sử dụng đất, cải tạo đất của cha ông còn lưu truyền và được chúng ta tiếp nhận, phát huy. Bên cạnh môi trường nông thôn còn có môi trường đô thị. Tinh trạng sự giảm dân số vùng nông thôn và tăng tỉ lệ dân số thành thị diễn ra ngày càng phổ biến, tình trạng này đã gây ra nhiều hệ lụy cho môi trường cũng như xã hôi. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi giữa bài bài 18 trang 78 sgk Địa Lí 12: Dựa vào hình 18.1 (SGK), nêu nhận xét về sự thay đổi dân thành thị trong giai đoạn 1990 – 2005.

Câu hỏi giữa bài bài 18 trang 78 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Địa lí 12: Dựa vào hình 18.1 (SGK), nêu nhận xét về sự thay đổi dân thành thị trong giai đoạn 1990 – 2005
Dựa vào hình 18.1 (SGK), nhận xét về sự thay đổi dân thành thị trong giai đoạn 1990 – 2005:
  • Số dân thành thị có sự tăng mạnh trong những năm gần đây
  • Tuy số dân thành thị tăng nhưng vẫn còn thấp hơn so với dân nông thôn
  • Tỉ lệ dân thành thị tăng mạnh nhưng thấp hơn so với các nước trong khu vực.
Xem thêm: Địa lí 12: Dựa vào bảng 18.2 (SGK), nêu nhận xét về sự phân bố đô thị và dân số đô thị giữa các vùng