Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 19 trang 80 sgk Địa Lí 12 : so sánh và nhận xét mức thu nhập bình quân đầu người/tháng giữa các vùng qua các năm.

Sự phát triển kinh tế của cả nước phải xét đến mức thu nhập bình quân đầu người. khi mức thu nhập bình quân đầu người tăng thì kinh tế phát triển, nhưng ngược lại nếu mức thu nhập bình quân đầu người thấp thì kinh tế chậm phát triển. tuy nhiên đây chỉ là một phần đánh giá nhỏ và khác quan. ở nước ta thì mức thu nhập bình quân đầu người khác nhau, không đồng đều và có sự chên lệch rất lớn ở nhiều nơi. Chúng ta cùng đi tìm hiều vấn đề này để hiểu rõ hơn mức thu nhập bình quân đầu người của cả nước.Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 2 bài 19 trang 80 sgk Địa Lí 12: So sánh và nhận xét mức thu nhập bình quân đầu người/tháng giữa các vùng qua các năm.

Câu hỏi 2 bài 19 trang 80 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Địa lí 12: So sánh và nhận xét mức thu nhập bình quân đầu người/tháng giữa các vùng qua các năm
So sánh và nhận xét mức thu nhập bình quân đầu người/tháng giữa các vùng qua các năm:
  • Mức thu nhập bình quân đầu người không đồng đều trên cả nước.
  • Những vùng có mức thu nhập bình quân đầu người cao như: Đông Bắc (379,9), Tây Bắc (265,7), Bắc Trung Bộ (317,1), Tây Nguyên (390,2), Duyên hải Nam Trung Bộ (414,9), đồng bằng sông Cửu Long (471).
  • Những vùng có mức thu nhập bình quân đầu người thấp như: ùng Tây Bắc, vùng Bắc Trung Bộ.
  • Thu nhập bình quân đầu người/tháng có sự chênh lệch khá lớn giữa các vùng đồng bằng : Đồng bằng sông Hồng (488,2), đồng bằng sông Cửu Long (471) trong khi Đông Nam Bộ là 833 nghìn đồng (gấp gần 2 lần).
  • Sự chên lệch thu nhập bình quân đầu người cũng khác nhau ở vùng núi: Vùng Tây Bắc là 265,7 nghìn đồng, trong khi Đông Bắc là 379,9 nghìn đồng, Tây Nguyên (390,2 nghìn đồng).

Xem thêm: Địa lí 12: Dựa vào kiến thức đã học, hãy nêu khái niệm đô thị hoá