Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 19 trang 80 sgk Địa Lí 12 : Vẽ biểu đồ thể hiện thu nhập bình quân đầu người/tháng giữa các vùng nước ta, năm 2004.

Nền kinh tế nước ta có những chuyển biến rõ rệt qua những năm gần đây. Sự chuyển biến này là những lợi thế và động lực để nước ta tiếp tục đi lên và phát triển. sự chuyển biến có ích này cũng do nhiều nguyên nhân như: sự tăng lên về trình độ học vấn của người lao đông, chính sách của nhà nước,…. Tuy nhiên, sự tăng trưởng kinh tế này khác nhau ở mỗi vùng và có sự phát triển không đồng đều. chính vì thế mà gây nên mất cân bằng xã hội, phân biêt giàu nghèo. Từ những vấn đề trên ta cùng đi tìm hiểu về thu nhập bình quân đầu người/tháng giữa các vùng nước ta, năm 2004. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 1 bài 19 trang 80 sgk Địa Lí 12: Vẽ biểu đồ thể hiện thu nhập bình quân đầu người/tháng giữa các vùng nước ta, năm 2004.

Câu hỏi 1 bài 19 trang 80 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Địa lí 12: Vẽ biểu đồ thể hiện thu nhập bình quân đầu người/tháng giữa các vùng nước ta, năm 2004

Vẽ biểu đồ thể hiện thu nhập bình quân đầu người/tháng giữa các vùng nước ta, năm 2004:
Địa lí 12: Vẽ biểu đồ thể hiện thu nhập bình quân đầu người/tháng giữa các vùng nước ta, năm 2004

Xem thêm: Địa lí 12: So sánh và nhận xét mức thu nhập bình quân đầu người/tháng giữa các vùng qua các năm