Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 20 trang 86 sgk Địa Lí 12 : Cho bảng số liệu sau Tính tỉ trọng của từng ngành trong tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản của nước ta qua các năm.
Nước ta nằm trong danh sách những nước đang phát triển, nhà nước ta đang khuyến khích phát triển kinh tế để mang lại nhiều lợi ích nước ta có các thành phần kinh tế như kinh tế nhà nước, kinh tế ngoài nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, kinh tế cá thể,… chúng ta cùng đi tìm hiểu về thành phần kinh tế nước ta và sự chuyển dịch cơ cấu GDP giữa các thành phần kinh tế. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 2 bài 20 trang 84 sgk Địa Lí 12: Cho bảng số liệu sau Tính tỉ trọng của từng ngành trong tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản của nước ta qua các năm.

Câu hỏi 2 bài 20 trang 86 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Địa lí 12:  Tính tỉ trọng của từng ngành trong tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản
a. Tính tỉ trọng của từng ngành trong tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản của nước ta qua các năm.
Địa lí 12:  Tính tỉ trọng của từng ngành trong tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản
b. Nhận xét về sự chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản:
Nhìn chung cơ cấu tỉ trọng các ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản có sự thay đổi theo xu hướng tích cực:
  • Tỉ trọng ngành nông nghiệp giảm nhẹ từ 79,1% xuống 71,6%, tuy nhiên đây vẫn là ngành giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu nông nghiệp nói chung.
  • Tỉ trọng ngành lâm nghiệp cũng giảm từ 4,7% xuống còn 3,7%.
  • Tỉ trọng ngành thủy sản đang tăng lên nhanh từ 16,2% lên 24,7%.
Xem thêm: Địa lí 12: Vẽ biểu đồ thể hiện thu nhập bình quân đầu người/tháng giữa các vùng nước ta, năm 2004