Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 20 trang 84 sgk Địa Lí 12 : Phân tích bảng 20.2 (SGK) để thấy sự chuyển dịch cơ cấu GDP giữa các thành phần kinh tế. Sự chuyển dịch đó có ý nghĩa gì?
Nước ta nằm trong danh sách những nước đang phát triển, nhà nước ta đang khuyến khích phát triển kinh tế để mang lại nhiều lợi ích nước ta có các thành phần kinh tế như kinh tế nhà nước, kinh tế ngoài nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, kinh tế cá thể,… chúng ta cùng đi tìm hiểu về thành phần kinh tế nước ta và sự chuyển dịch cơ cấu GDP giữa các thành phần kinh tế. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi giữa bài bài 20 trang 84 sgk Địa Lí 12: Phân tích bảng 20.2 (SGK) để thấy sự chuyển dịch cơ cấu GDP giữa các thành phần kinh tế. Sự chuyển dịch đó có ý nghĩa gì?

Câu hỏi giữa bài bài 20 trang 84 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Địa lí 12: Phân tích bảng 20.2 (SGK) để thấy sự chuyển dịch cơ cấu GDP giữa các thành phần kinh tế
Phân tích bảng 20.2 (SGK) để thấy sự chuyển dịch cơ cấu GDP giữa các thành phần kinh tế:
  • Từ năm 1995 đến năm 2000 cơ cấu GDP kinh tế nhà nước giảm từ 40,2% xuống 38,4%.
  • Từ năm 1995 đến năm 2000 cơ cấu GDP kinh tế ngoài nhà nước giảm từ 53,5% xuống 45,6 %.
  • Từ năm 1995 đến năm 2000 cơ cấu GDP kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, kinh tế cá thể đều tăng.
Sự chuyển dịch đó có ý nghĩa là:
  • Sự chuyển dịch cơ câu các thành phần có hướng tích cực, phù hợp với sự phát triển nền kinh tế của các nước Chủ nghĩa xã hội.
  • Nước ta đang phát huy sức mạnh của mọi thành phần kinh tế và hội nhập với thế giới.
Xem thêm: Địa lí 12: Điền các nội dung thích hợp vào bảng Địa lí 12 bài 20 trang 86 SGK