Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 21 trang 92 sgk Địa Lí 12 : Nền nông nghiệp nhiệt đới có những thuận lợi và khó khãn gì? Hãy cho ví dụ chứng minh rằng nước ta đang phát triển ngày càng có hiệu quả nền nông nghiệp nhiệt đới.
Khí hậu nước ta chia thành hai mùa rõ rệt phù hợp với hai mùa gió: Đông Bắc và Tây Nam. Gió mùa đã mang đến cho nước ta một lượng mưa lớn độ độ ẩm không khí rất cao. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa của nước ta không thuần khiết trên toàn quốc, phân hóa mạnh mẽ theo không gian và thời giạn, hình thành nên các miền và khu vực khí hậu khác nhau. Do sự phân hóa mùa vụ nước ta do ảnh hưởng bởi sự phân hóa khí hậu. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu 1 bài bài 21 trang 92 sgk Địa Lí 12: Nền nông nghiệp nhiệt đới có những thuận lợi và khó khãn gì? Hãy cho ví dụ chứng minh rằng nước ta đang phát triển ngày càng có hiệu quả nền nông nghiệp nhiệt đới.

Câu hỏi 1 bài 21 trang 92 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Nền nông nghiệp nhiệt đới có những thuận lợi và khó khãn là:
Thuận lợi:
  • Nền nông nghiệp nhiệt đới cho chúng ta có sản phẩm nông nghiệp đa dạng (sản phẩm nhiệt đới là chính, có thể có một số sản phẩm cận nhiệt đới và ôn đới).
  • Điều kiện thuận lợi, dễ xem canh, thâm canh cây trồng.
  • ở những vùng có những thế mạnh khác nhau, tạo sự đa dạng
khó khăn:
  • nông nghiệp chịu sự khắc khe trong mùa vụ
  • khi xảy ra thiên tại có rất nhiều rủi ro
Ví dụ chứng minh rằng nước ta đang phát triển ngày càng có hiệu quả nền nông nghiệp nhiệt đới: Hình thành các vùng sinh thái nông nghiệp với các thế mạnh riêng Đông Nam Bộ có thế mạnh cây cao su, Tây Nguyên có cây cà phê, đồng bằng sông Hồng và sông Cửu Long với cây lúa nước…
Xem thêm: Địa lí 12: Hãy phân biệt một số nét khác nhau cơ bản giữa nông nghiệp tự cấp, tự túc cổ truyền