Hướng dẫn trả lời câu hỏi 4 bài 22 trang 97 sgk Địa Lí 12 Dựa vào bảng số liệu SGK, hãy phân tích sự phát triển của ngành chăn nuôi và sự thay đổi trong cơ cấu sản lượng thịt qua các năm 1996, 2000 và 2005.
Nền nông nghiệp nước ta những năm gần đây có những bước phát triển vượt bật. Sự phát triển nông nghiệp về mọi mặt như sản xuất lúa, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản,… một trong những ngành phát triển đó là ngành chăn nuôi, và sự phát triển này phổ biển ở vùng Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long. Chúng ta cùng đi tìm hiểu sự phát triển của ngành chăn nuôi và sự thay đổi trong cơ cấu sản lượng thịt qua các năm 1996, 2000 và 2005. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 4 bài 22 trang 97 sgk Địa Lí 12: Dựa vào bảng số liệu SGK, hãy phân tích sự phát triển của ngành chăn nuôi và sự thay đổi trong cơ cấu sản lượng thịt qua các năm 1996, 2000 và 2005.

Câu hỏi 4 bài 22 trang 97 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Địa lí 12: Dựa vào bảng số liệu SGK, hãy phân tích sự phát triển của ngành chăn nuôi và sự thay đổi
Dựa vào bảng số liệu SGK, phân tích sự phát triển của ngành chăn nuôi và sự thay đổi trong cơ cấu sản lượng thịt qua các năm 1996, 2000 và 2005:
  • Phân tích sự phát triển
+ Ngành chăn nuôi nước ta đủ các loại gia súc: trâu, bò, lợn, gia cầm.
+ Sản lượng thịt không ngừng tăng (năm 2005 gấp đôi năm 1996), đặc biệt vào giai đoạn 2000 – 2005 tăng nhanh nhất là thịt lợn và thịt bò.
  • Sự thay đổi cơ cấu trong sản lượng thị
+ Năm 1996 và năm 2000, tỉ trọng của sản lượng thịt lợn trong cơ cấu không đổi (76,5%), nhưng đến năm 2005, tỉ trọng tăng lên 81,4%.
+ Thịt gia cầm tăng từ 1996(15,0%) đến năm 2000(15,8%), sau đó giảm vào năm 2005(11,4%).
+ Thịt trâu giảm dần từ năm 1996(3,4%) đến năm 2000(2,6%) và năm 2005(2,1%).
+ Thịt bò có tỉ trọng trong cơ cấu gần như không thay đổi (năm 1996: 5,0%, năm 2000: 5,1%, năm 2005: 5,1%).
Xem thêm: Địa lí 12: Hãy lấy các ví dụ để chứng minh sự phân hoá mùa vụ do sự phân hoá khí hậu ở nước ta