Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 23 trang 98 sgk Địa Lí 12 :
a. Hãy tính tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành trồng trọt theo từng nhóm cây trồng ( lấy năm 1990 = 100%)
b. Dựa trên số liệu đã tính, hãy vẽ trên cùng hệ trục tọa độ các đường biểu diễn tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của các nhóm cây trồng.
c. Nhận xét về mối quan hệ giữa tốc độ tăng trưởng và sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt. Sự thay đổi trên phản ánh điều gì trong sản xuất lương thực, thực phẩm và trong việc phát huy thế mạnh của nền nông nghiệp nhiệt đới.
Nền nông nghiệp nước ta có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển các ngành như trồng trọt, chăn nuôi, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản,…. Tuy nhiên nền nông nghiệp nước ta phát triển nhất phải kể đến ngành trồng trọt. các loại lương trực trong ngành trồng trọt như: cây lương thực, cây rau đậu, cây công nghiệp, cây ăn quả và nhiều loại cây khác. Để tìm hiểu rõ về sự chuyển biến cơ cấu giữa các loại cây trồng cũng như sự phát triển. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 1 bài 23 trang 98 sgk Địa Lí 12: Hãy tính tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành trồng trọt theo từng nhóm cây trồng.

Câu hỏi 1 bài 23 trang 98 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Địa lí 12: Hãy tính tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành trồng trọt theo từng nhóm cây trồng
a. Tính tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành trồng trọt theo từng nhóm cây trồng (lấy năm 1990 = 100%):
Công thức tính tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành trồng trọt theo từng nhóm cây trồng (lấy năm 1990 = 100%).
Địa lí 12: Hãy tính tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành trồng trọt theo từng nhóm cây trồng
Kết quả:
Địa lí 12: Hãy tính tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành trồng trọt theo từng nhóm cây trồng


b. Dựa trên số liệu đã tính, vẽ trên cùng hệ trục tọa độ các đường biểu diễn tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của các nhóm cây trồng:
Địa lí 12: Hãy tính tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành trồng trọt theo từng nhóm cây trồng
Nhận xét về mối quan hệ giữa tốc độ tăng trưởng và sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt.
  • Cây có tốc độ tăng trưởng nha nhất là cây công nghiệp, và có tốc độ tăng trưởng tiếp theo là cây rau đậu.
  • Cây lương thực, cây ăn quả và các loại cây khác có tốc độ tăng trưởng thấp hơn tốc độ tăng trưởng ngành trồng trọt
Sự thay đổi trên phản ánh điều gì trong sản xuất lương thực, thực phẩm và trong việc phát huy thế mạnh của nền nông nghiệp nhiệt đới:
  • Có sự đa dạng hóa sản phẩm, các loại rau đậu được đẩy mạnh phát triển.
  • Nền nông nghiệp nhiệt đới ngày càng được phát huy thế mạnh với việc tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa có giá trị cao.
Xem thêm: Địa li 12: Phân tích xu hướng biến động diện tích gieo trồng cây công nghiệp hàng năm và cây công nghiệp