Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 25 trang 110 sgk Địa Lí 12 : Đọc bảng 25.2 (SGK) theo hàng ngang, hãy nêu đặc điểm phân bố sản xuất lúa gạo và thuỷ sản nước ngọt; theo cột, hãy trình bày các sản phẩm nông nghiệp chuyên môn hóa của đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long ; xu hướng biến đổi trong sản xuất các sản phẩm này.
Sông ngòi nước ta có lượng phù sa lớn. Bình quân một mét khối nước sông có 223 gam cát bùn và các chất hòa tan khác. Tổng lượng phù sa trôi theo dong nước tới trên 200 triệu tấn/ năm. Nhờ vào đặc điểm thuận lợi ấy mà nước ta rất phát triển các ngành sản xuất lúa gạo vè thủy sản nước ngọt. Với trữ lượng lúa hàng năm lớn và sự phát triển của thủy sản nước ngọt giúp nước ta có nguồn lương thực thực phẩm dồi dào, chúng ta cùng đi tì hiểu đặc điểm phân bố sản xuất lúa gạo và thuỷ sản nước ngọt. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi giữa bài bài 25 trang 110 sgk Địa Lí 12: Đọc bảng 25.2 (SGK) theo hàng ngang, hãy nêu đặc điểm phân bố sản xuất lúa gạo và thuỷ sản nước ngọt.

Câu hỏi giữa bài bài 25 trang 110 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Đọc bảng 25.2 (SGK) theo hàng ngang, đặc điểm phân bố sản xuất lúa gạo và thuỷ sản nước ngọt:
  • phân bố sản xuất lúa gạo: lúc gạo phân bố chủ yếu ở đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long, ở đồng bằng ven biển miền Trung cũng có phân bố nhưng ít, ở Tây Nguyên hầu như không có phân bố sản xuất lúa.
  • Phân bố thủy sản nước ngọt: nghề này phát triển chủ yếu ở đồng bằng sông Cửu Long, tiếp đến là đồng bằng sông Hồng, có sự phân bố rải rác ở đồng bằng duyên hải Nam Trung Bộ còn ở Tây Nguyên không phát triển nghề này.
Đọc bảng 25.2 (SGK) theo cột, trình bày các sản phẩm nông nghiệp chuyên môn hóa của đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long:
  • Đồng bằng sông Hồng: lợn, gia cầm, đay, lúa gạo, thủy sản nước ngọt, tiếp đến là trâu bò và chè búp.
  • Đồng bằng sông Cửu Long: lúa gạo, gia cầm, thủy sản nước ngọt, dừa, đay, lợn.
Xu hướng biến đổi trong sản xuất các sản phẩm này:
  • Lúa gạo có xu hướng phát triển mạnh ở vùng đông bằng sông Cửu Long và đây cũng là vùng chuyên canh lúa gạo lớn nhất nước ta.
  • Chăn nuôi lợn có xu hướng phát triển ở đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long, ngoai ra còn ở một số nơi của duyên hải Nam Trung Bộ.
  • Gia cầm phát triển ở đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long.
  • Trồng chè phát triển ở Tây Nguyên
  • Các cây công nghiệp như cao su, cà phê, cây ăn quả,.. phát triển ở Tây nguyên và một số tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ.
  • Dừa phát triển ở đồng bằng sông Cửu Long và một số tỉnh cùng duyên hải Nam Trung Bộ.
Xem thêm: Địa lí 12: Hãy giải thích tại sao kinh tế trang trại lại rất phát triển ở Đồng bằng sông Cửu Long