Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 28 trang 127 sgk Địa Lí 12: Thế nào là tổ chức lãnh thổ công nghiệp?
Tổ chức lãnh thổ công nghiệp là sự sắp xếp, phối hợp giữa các quá trình và cơ sở sản xuất công nghiệp trên một lãnh thổ nhất định để sử dụng hợp lí các nguồn lực sẵn có nhằm đạt hiệu quả cao về mặt kinh tế, xã hội và môi trường. Các hình thức lãnh thổ công nghiệp gồm có điểm công nghiệp, khu công nghiệp và trung tâm công nghiệp. Chúng ta cùng đi tìm hiểu về đặc điểm chính của điểm công nghiệp để hiểu rõ hơn về đặc điểm của điểm của tổ chức lãnh thổ công nghiệp. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 1 bài 28 trang 127 sgk Địa Lí 12: Thế nào là tổ chức lãnh thổ công nghiệp?

Câu hỏi 1 bài 28 trang 127 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Tổ chức lãnh thổ công nghiệp là sự sắp xếp, phối hợp giữa các quá trình và cơ sở sản xuất công nghiệp trên một lãnh thổ nhất định để sử dụng hợp lí các nguồn lực sẵn có nhằm đạt hiệu quả cao về mặt kinh tế, xã hội và môi trường.
Xem thêm: Địa lí 12: So sánh các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở nước ta