Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 29 trang 128 sgk Địa Lí 12: Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế của nước ta năm 1996 và năm 2005. Nêu nhận xét.
Nước ta là một nước nông nghiệp lạc hậu, với nền nông nghiệp lạc hậu, chậm phát triển thì hiện nay nước ta có xu hướng phát triển công nghiệp để phát triển nền kinh tế. Mặc dù phát triển công nghiệp nhưng nền nông nghiệp nước ta vẫn là ngành nông nghiệp chủ yếu. Nền công nghiệp nước ta gồm Công nghiệp chế biến, công nghiệp khái thác và công nghiệp sản xuất, phân phối điện, khí đốt nước. chúng ta cùng đi tìm hiều về cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế của nước ta. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 1 bài 29 trang 128 sgk Địa Lí 12: Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế của nước ta năm 1996 và năm 2005. Nêu nhận xét.

Câu hỏi 1 bài 29 trang 128 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Địa lí 12: Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp
Vẽ biểu đồ:
Địa lí 12: Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp
Nhận xét cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế của nước ta năm 1996 và năm 2005:
  • Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế của nước ta năm 1996 và năm 2005 có những chuyển biến tích cực.
  • Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp nhà nước từ năm 1996 đến năm 2005 giảm: giảm từ 49,6% còn 25,1%.
  • Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp ngoài nhà nước từ năm 1996 đến năm 2005 giảm: tăng từ 23,9% còn 31,2%.
  • Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp khu vực có vốn dầu tư nước ngoài từ năm 1996 đến năm 2005 giảm: tăng từ 26,5% còn 43,7%.
Xem thêm: Địa lí 12: Hãy nhận xét về sự chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp theo vùng lãnh thổ