Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 bài 30 trang 136 sgk Địa Lí 12: Hãy nêu những đặc điểm nổi bật của ngành bưu chính và của ngành viễn thông ở nước ta.
Ngành bưu chính và ngành viễn thông nước ta có nhiều ưu điểm và thuận lợi trong việc phát triển kinh tế, xã hội của nước ta. Ngành bưu chính và ngành viễn thông cũng góp phần giao lưu thông tin liên lạc giữa các vùng, các khu vực trong cả nước. bên cạnh đó ngành bưu chính và viên thông có vai trò bảo vệ an ninh quốc phòng và bảo vệ tổ quốc. chúng ta cùng đi tìm hiểu về đặc điểm nổi bật của ngành bưu chính và ngành viễn thông của nước ta. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 3 bài 30 trang 136 sgk Địa Lí 12: Hãy nêu những đặc điểm nổi bật của ngành bưu chính và của ngành viễn thông ở nước ta.

Câu hỏi 3 bài 30 trang 136 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Những đặc điểm nổi bật của ngành bưu chính và của ngành viễn thông ở nước ta:
Đặc điểm nổi bật của ngành bưu chính nước ta:
  • Ngành bưu chính có tính phục vụ cao, có mạng lưới phát triển rộng lớn
  • Hạn chế: mạng lưới phân bố rộng khắp nhưng không đồng đều, công nghệ phục vụ ngành này còn lạc hậu, ngành bưu chính còn mang tính thủ công.
  • Phương hướng: ngành bưu chính hướng đến cơ giới hóa, tự động hóa và tin học hóa.
Đặc điểm nổi bật của ngành viễn thông ở nước ta:
  • Trước kia, ngành viễn thông nước ta còn lạc hậu, kém phát triển, nhưng hiện nay ngành viễn thông nước ta có những bước phát triển vượt bật, tăng với tốc độ cao.
  • Mạng lưới viễn thông rất đa dạng và phong phú.
Xem thêm: Địa lí 12: Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp