Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 30 trang 134 sgk Địa Lí 12: Hãy kể tên một số loại hình dịch vụ của ngành bưu chính nước ta.
Trong bài 30 này chúng ta sẽ học về vấn đề phát triển ngành giao thông vận tải và thông tin liên lạc. Về ngành giao thông vận tải chúng ta cùng đi tìm hiểu về hai nhóm ngành, nhóm ngành 1 gồm đường bộ, đường sắt, đường sông, nhóm ngành 2 gồm đường biển, đường hàng không và đường ống. Về ngành thông tin liên lạc nước ta có 2 nhóm ngành, nhóm 1 là bưu chính, nhóm 2 là viễn thông. Chúng ta cùng đi tìm hiểu về một số loại hình dịch vụ của ngành bưu chính. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi giũa bài bài 30 trang 134 sgk Địa Lí 12: Hãy kể tên một số loại hình dịch vụ của ngành bưu chính nước ta.

Câu hỏi giữa bài bài 30 trang 134 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Ngành bưu chính chủ yếu mang tính phục vụ với mạng lưới rộng khắp với nhiều loại hình dịch vụ. Tuy nhiên, dù ngành nào thì cũng có những khó khăn và thuận lợi, khó khăn của ngành bưu chính là mạng lưới phân bố chưa hợp lí, công nghệ lạc hậu, thiếu lao động có trình độ. Hướng phát triển của loại hình dịch vụ này là cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa, đẩy mạnh kinh doanh có hiệu quả.
Tên một số loại hình dịch vụ của ngành bưu chính nước ta: Chuyển thư, quà, hàng hoá nhẹ; chuyển phát nhanh bưu phẩm; điện hoa; báo chí,...
Xem thêm: Địa lí 12: Hãy nêu vai trò của giao thông vận tải và thông tin liên lạc trong sự phát triển