Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 31 trang 137 sgk Địa Lí 12: Hãy nhận xét cơ cấu tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ phân theo ngành kinh tế nước ta.
Vấn đề phát triển thương mại nước ta rất dadajng và phong phú, ngành thương mại nước ta chia làm hai nhóm ngành đó là nội thương và ngoại thương. Hoạt động nội thương phát triển mạnh đặc biệt là thời kì sau đổi mới có nhiều sự chuyển biến mạnh mẽ. Sự thay đổi này được thể hiện qua mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ phân theo ngành kinh tế nước ta. Chúng ta cùng đi tìm hiểu cơ cấu tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ phân theo ngành kinh tế nước ta.Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi giũa bài bài 31 trang 137 sgk Địa Lí 12: Hãy nhận xét cơ cấu tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ phân theo ngành kinh tế nước ta.

Câu hỏi giữa bài bài 31 trang 137 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Địa lí 12: Hãy nhận xét cơ cấu tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ phân theo ngành kinh tế
Nhận xét cơ cấu tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ phân theo ngành kinh tế nước ta:
  • Cơ cấu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ phân theo ngành kinh tế nước ta có sự chuyển biến từ năm 1995 đến năm 2005.
  • Khu vực nhà nước có cơ cấu tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ phân theo ngành kinh tế tăng từ năm 1995 đến 2005. (76,9% (năm 1995) lên 83,3% (năm 2005)
  • Khu vực nhà nước có cơ cấu tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ phân theo ngành kinh tế giảm từ năm 1995 đến 2005. (từ 22,6% năm 1995 xuống 12,9% năm 2005).
  • Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài có cơ cấu tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ phân theo ngành kinh tế tăng từ năm 1995 đến 2005. (0,5% năm 1995 lên 3,8% năm 2005.)
Xem thêm: Địa lí 12: Quan sát hình 31.2, hãy nhận xét về sự thay đổi cơ cấu xuất, nhập khẩu của nước ta