Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 33 trang 152 sgk Địa Lí 12: Dựa vào biểu đồ hình 33.2 (SGK), hãy nhận xét về sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng.
Cơ cấu kinh tế của nước ta gồm có cơ cấu ngành nông- lâm ngư nghiệp, cơ cấu ngành công nghiệp- xây dựng, cơ cấu ngành dịch vụ. vùng đồng bằng sông Hồng có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển ngành nông-lâm-ngư nghiệp, có nhiều tài nguyên thiên nhiên đa dạng và phong phú để phát triển công nghiệp. điều kiện tự nhiên và biển thuận lợi để phát triển các ngành du lịch. Chúng ta cùng đi tìm hiểu về sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi giũa bài bài 33 trang 152 sgk Địa Lí 12: Dựa vào biểu đồ hình 33.2 (SGK), hãy nhận xét về sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng.

Câu hỏi giữa bài bài 33 trang 152 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Địa lí 12: Dựa vào biểu đồ hình 33.2 (SGK), hãy nhận xét về sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành
Nhận xét về sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng:
  • Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của đồng bằng Hồng có sự chuyển biến mạnh mẽ và tích cực từ năm 1986 dến năm 2005.
  • Khu vực nông - lâm - ngư nghiệp giảm từ 49,5% (năm 1986) xuống còn 25,1% (năm 2005), giảm 24,4%.
  • Khu vực công nghiệp - xây dựng tăng từ 21,5% (năm 1986) lên 29,9% (năm 2005), tăng 8,4%.
  • Khu vực dịch vụ tăng mạnh từ 29,0% (năm 1986) lên 45,0% (năm 2005), tăng 16,0%.
Xem thêm: Địa lí 12: Tại sao phải có sự chuyển dịch cơ Cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng