Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 33 trang 151 sgk Địa Lí 12: Các hạn chế đã ảnh huởng như thế nào đối với việc phát triển kinh tế - xã hội ở Đồng bằng sông Hồng?
Vùng đồng bằng sông Hồng có số dân đông nhất cả nước đã kìm hãm đến sự phát triển kinh tế của vùng, ảnh hưởng đến đời sống của người, ảnh hưởng đến nhiều mặt kinh tế xã hội. bên cạnh đó những yếu tố như thiên tai, khí hậu, tài nguyên thiên nhiên cũng có nhiều ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế xã hội của vùng. Chúng ta cùng đi tìm hiểu về các hạn chế đã ảnh huởng như thế nào đối với việc phát triển kinh tế - xã hội ở Đồng bằng sông Hồng. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi giũa bài bài 33 trang 151 sgk Địa Lí 12: Các hạn chế đã ảnh huởng như thế nào đối với việc phát triển kinh tế - xã hội ở Đồng bằng sông Hồng?

Câu hỏi giữa bài bài 33 trang 151 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Các hạn chế đã ảnh hưởng đối với việc phát triển kinh tế - xã hội ở Đồng bằng sông Hồng:
  • Số dân của vùng đồng bằng sông Hồng đông nhất cả nước đã dẫn đến một số vấn đề về giải quyết việc làm, kìm hãm sự phát triển kinh tế của vùng, đó là một đề nan giải đối với các vùng nói chung.
  • Các thiên tai diễn ra thường xuyên, gây ảnh hưởng đến kinh tế, xã hội, vật chất cũng như tinh thần của người dân.
  • Một số nguồn tài nguyên thiên nhiên bị xuống cấp do sự khai thác nghiêm trọng, khai thác quá mức.
  • Thiếu nguồn nguyên nhiên liệu.
Xem thêm: Địa lí 12: Dựa vào biểu đồ hình 33.2 (SGK), hãy nhận xét về sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành