Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 34 trang 154 sgk Địa Lí 12: Tính tốc độ tăng trưởng của các chỉ số trong bảng số liệu. Só sánh tốc độ tăng trưởng của các chỉ số trên giữa Đồng bằng sông Hồng với cả nước.
Đồng bằng sông Hồng là một vùng đông dân và có ảnh hưởng sâu sắc đến nền kinh tế chung của cả nước. các chỉ số và dân số, diện tích gieo trồng, sản lượng luowngthuwjc có hạt và bình quân sản lượng có hạt của vùng đồng bằng sông Hồng chiếm một tỉ lệ lớn so với cả nước. để hiểu rõ hơn về tốc độ tăng trưởng của các chỉ số trong bảng số liệu chúng ta cùng đi tìm hiểu về các chỉ số của đồng bằng sông Hồng và cả nước. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 1 bài 34 trang 154 sgk Địa Lí 12: Tính tốc độ tăng trưởng của các chỉ số trong bảng số liệu. So sánh tốc độ tăng trưởng của các chỉ số trên giữa Đồng bằng sông Hồng với cả nước.

Câu hỏi 1 bài 34 trang 154 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Địa lí 12: Tính tốc độ tăng trưởng của các chỉ số trong bảng số liệu. So sánh tốc độ tăng trưởng
Tính tốc độ tăng trưởng của các chỉ số trong bảng số liệu:
Địa lí 12: Tính tốc độ tăng trưởng của các chỉ số trong bảng số liệu. So sánh tốc độ tăng trưởng
So sánh tốc độ tăng trưởng của các chỉ số trên giữa Đồng bằng sông Hồng với cả nước:
Qua bảng sô liệu ta thấy, tốc độ tăng trưởng của Đồng bằng sông Hồng thấp hơn cả nước.
- Về số dân: đồng bằng sông Hồng có tốc độ phát triển thấp hơn cả nước, cụ thể thì chỉ số về dân số của đồng bằng sông Hồng là 111,7%, trong khi cả nước là 115,4%.
- Về diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt: tốc độ tăng của đồng bằng sông Hồng rất thấp, chỉ đạt 109,3% trong khi cả nước là 114,4%.
- Sản lương lương thực tăng nhanh nhất so với các chỉ tiêu còn lại, tuy nhiên vẫn tăng chậm hơn so với cả nước (122,1% < 151,6%).
- Bình quân lươnng thực có hạt cũng tăng chậm hơn cả nước (109,4% < 131,4%).
Xem thêm: Địa lí 12: Tính tỉ trọng của Đồng bằng sông Hồng so với cả nước theo các chỉ số và nhận xét