Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 39 trang 182 sgk Địa Lí 12: Hãy trình bày một số phương hướng chính để khai thác lãnh thổ theo chiều sâu trong công nghiệp của vùng.
Vùng Đông Nam Bộ là vùng có những điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế theo chiều sâu. Phát triển kinh tế theo chiều sâu là tăng cường vố, khoa học công nghệ, tăng nguồn lực, nhằm góp phần bảo vệ môi trường, tăng tốc độ phát triển kinh tế, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác lãnh thổ. Chúng ta cùng đi tìm hiểu một số phương hướng chính để khai thác lãnh thổ theo chiều sâu trong công nghiệp của vùng. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 2 bài 39 trang 182 sgk Địa Lí 12: Hãy trình bày một số phương hướng chính để khai thác lãnh thổ theo chiều sâu trong công nghiệp của vùng.

Câu hỏi 2 bài 39 trang 182 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Một số phương hướng chính để khai thác lãnh thổ theo chiều sâu trong công nghiệp của vùng:
Trong công nghiệp:
  • Giải quyết nhu cầu năng lượng
  • Thu hút đầu tư nước ngoài
  • Bảo vệ môi trường
Trong dịch vụ:
  • Hoàn thiện cơ sở hạ tầng
  • Đa dạng hóa dịch vụ
Trong lâm nghiệp:
  • Phát triển thủy lợi
  • Chuyển đổi cơ cấu cây trồng
  • Bả vệ rừng đầu nguồn, phục hồi rừng ngập mặn, bảo vệ vườn quốc gia,…
Trong phát triển tổng hợp kinh tế biển:
  • Khái thác tổng hợp các ngành kinh tế biển
  • Bảo vệ môi trường
Xem thêm: Địa lí 12: Chứng minh rằng việc xây đựng các công trình thuỷ lợi có ý nghĩa hàng đầu