kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Kỹ thuật phân trang trong asp.net

 1. #1
  Ðến Từ
  Thành phố Bạc Liêu
  Thành Viên Thứ: 56113
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  3

  Kỹ thuật phân trang trong asp.net

  hmweb- Trên website này có viết bài "Kỹ thuật phân trang bằng Store Procedure" nhưng nhiều bạn chưa áp dụng được nó để phân trang trong asp.net và có nhiều bạn hỏi cách làm. Bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng thuật toán của bài viết đó vào trang asp.net.

  Trong bài viết "Kỹ thuật phân trang bằng Store Procedure" thì dữ liệu hiển thị sẽ được chia làm 2 phần, một phần là dữ liệu truy vấn, một phần là chuỗi html hiển thị phân trang. Vậy để sử dụng nó bạn cần đổ dữ liệu từ Store vào DataSet. Khi đó phần dữ liệu truy vấn sẽ là Table[0] và phần hiển thị phân trang là Table[1]. Vậy bạn cần viết hàm để thực hiện nó. Để thực hiện mình lấy database Northwind, truy vấn dữ liệu từ bảng Customrs. Với Stored Procedure spPhanTrangSQL bạn xem ở bài viết "Kỹ thuật phân trang bằng Store Procedure" còn Store truy vẫn dữ liệu mình viết như sau:

  --CREATE BY hungbv.com.vn
  CREATE PROCEDURE [dbo].[spCustomers_PhanTrang]
  @currPage int,
  @recodperpage int,
  @Pagesize int
  AS
  Begin
  Begin
  WITH s AS
  (
  SELECT ROW_NUMBER()
  OVER(ORDER BY CustomerID,
  CompanyName) AS RowNum,
  CustomerID,
  CompanyName,
  ContactName, City
  FROM Customers
  )
  Select * From s
  Where RowNum Between
  (@currPage - 1)*@recodperpage+1
  AND @currPage*@recodperpage
  END
  -- Tính tổng số bản ghi
  DECLARE @Tolal int
  SELECT @Tolal=Count(*) FROM Customers

  EXEC spPhanTrangSQL
  @Tolal,
  @currPage,
  @Pagesize,
  @recodperpage
  END
  Trong trang aspx bạn cần một Gridview và một Literal để hiển thị dữ liệu như sau:

  <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="620">
  <tr>
  <td style="width: 100%">
  <asp:GridView ID="GridView1" runat="server" AutoGenerateColumns="False" BackColor="White"
  BorderColor="#CC9966" BorderStyle="None" BorderWidth="1px" CellPadding="4" Width="620px">
  <RowStyle BackColor="White" ForeColor="#330099" />
  <Columns>
  <asp:BoundField DataField="RowNum" HeaderText="RowNum" SortExpression="RowNum" />
  <asp:BoundField DataField="CustomerID" HeaderText="CustomerID" SortExpression="CustomerID" />
  <asp:BoundField DataField="CompanyName" HeaderText="CompanyName" SortExpression="CompanyName" />
  <asp:BoundField DataField="ContactName" HeaderText="ContactName" SortExpression="ContactName" />
  <asp:BoundField DataField="City" HeaderText="City" SortExpression="City" />
  </Columns>
  <FooterStyle BackColor="#FFFFCC" ForeColor="#330099" />
  <PagerStyle BackColor="#FFFFCC" ForeColor="#330099" HorizontalAlign="Center" />
  <SelectedRowStyle BackColor="#FFCC66" Font-Bold="True" ForeColor="#663399" />
  <HeaderStyle BackColor="#990000" Font-Bold="True" ForeColor="#FFFFCC" />
  </asp:GridView>
  </td>
  </tr>
  <tr>
  <td style="width: 100%">
  <asp:Literal ID="ltlPhanTrang" runat="server"/></td>
  </tr>
  </table>
  Khi chạy dữ liệu được hiển thị như hình minh họa sau:  Giờ chúng ta sẽ viết Các hàm cần thực hiện hiển thị dữ liệu:

  1. Hàm thực thi một Store đổ dữ liệu vào DataSet

  private static DataSet ThucThiStore_DataSet(
  string StoredProcedure,
  params SqlParameter[] Parameters)
  {
  //Khai báo cuỗi kết nối
  string ConnectionString =
  @"Server =.\SQL2005;Initial Catalog=Northwind;User ID=sa;Password=sa";
  SqlConnection Conn = new SqlConnection(ConnectionString);
  SqlCommand Command = new SqlCommand(StoredProcedure, Conn);
  if (Parameters != null)
  {
  Command.Parameters.Clear();
  Command.Parameters.AddRange(Parameters);
  }
  DataSet ds = new DataSet(); SqlDataAdapter da =
  new SqlDataAdapter(StoredProcedure, Conn);
  Command.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
  da.SelectCommand = Command;
  try
  {
  //Mở kết nối
  Conn.Open();
  da.Fill(ds);
  }
  finally
  {
  // Đóng kết nối
  if (Conn.State == ConnectionState.Open)
  Conn.Close();
  Conn.Dispose();
  }
  return ds;
  }
  2. Hàm lấy dữ liệu từ Store trả về một DataSet

  private DataSet StoreToDataSet(
  int currPage,
  int recodperpage,
  int Pagesize)
  {
  DataSet dts = new DataSet();
  SqlParameter[] arrParam = {
  new SqlParameter("@currPage", SqlDbType.Int),
  new SqlParameter("@recodperpage", SqlDbType.Int),
  new SqlParameter("@Pagesize", SqlDbType.Int)
  };
  arrParam[0].Value = currPage;
  arrParam[1].Value = recodperpage;
  arrParam[2].Value = Pagesize;
  return ThucThiStore_DataSet("spCustomers_PhanTrang", arrParam);
  }
  3. Hàm nạp dữ liệu để hiển thị

  private void NapDuLieu(int currPage, int recodperpage, int Pagesize)
  {
  DataSet ds = StoreToDataSet(currPage, recodperpage, Pagesize);
  DataTable dtbData = ds.Tables[0];
  DataTable dtbPhanTrang = ds.Tables[1];
  if (dtbData.Rows.Count > 0)
  {
  GridView1.DataSource = dtbData;
  GridView1.DataBind();
  if (dtbPhanTrang.Rows.Count > 0)
  {
  ltlPhanTrang.Text = dtbPhanTrang.Rows[0]["PhanTrang"] + "";
  }
  }
  }
  Trong hàm này bạn thấy dữ liệu được chia làm 2 phần như đã nói ở trên và Phân dữ liệu truy vấn là Table[0] được bind vào Gridview1 còn phần dữ liệu phân trang là Table[1] (Chỉ là 1 bản ghi dữ liệu dang html được gán vào ltlPhanTrang).

  Trong hàm Page_Load bạn cần khai báo 1 biến page và hiển thị dữ liệu như sau:

  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
  {
  int page = int.Parse("0" + Request.QueryString["page"]);
  if (page == 0) page = 1;
  if (!IsPostBack)
  {
  NapDuLieu(page, 10, 5);
  }
  }


  Xem hàm Page_Load bạn thấy mình truyền giá trị 10 là số bản ghi hiển thị cho mỗi trang (rowperpage) và giá trị 5 là số trang hiển thị mỗi phân đoạn (@PageSize)

  Bạn có thể download mã nguồn trang asp mình viết về tham khảo tại đây. Tham khảo thêm bài viết về phân trang trong Gridview

  Chúc bạn thành công
  Quick reply to this message Trả lời       

 2. #2
  Ðến Từ
  Huyện Vĩnh Lợi
  Thành Viên Thứ: 128156
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  3

  Ðề: kỹ thuật phân trang trong asp.net

  Trùi làm già mà phước tạp vậy, bạn sử dụng mô hình 3 lớp MVC 3 đi truy vấn trên ngôn ngữ LINQ làm rất nhanh (Sử dụng Linq to SQL)

 3. #3
  Ðến Từ
  Tỉnh Khác
  Thành Viên Thứ: 174223
  Bài gửi
  10

  Reply: kỹ thuật phân trang trong asp.net

  Phân trang kiểu này rất phức tạp.
  Nếu có 100 table chẳng lẽ phải viết 100 PROCEDURE