Đây là một sự thực hiện của thuật toán lũy thừa nhanh. Chứng minh rằng nó tương đương với một trong Hình 9.7.
1.
f <- 1 ; T<- a; E<- b
2.
if odd(e) then f <-d x T
3.
E<- |E/2|
4.
T <-T x T
5.
if E > 0 then goto 2
6.
output f
hình 9.7. Thuật toán cho ab mod n
Lưu ý: Số nguyên b được biểu diễn dưới dạng số nhị phân bkbk1 ... b0
c <- ; f <- 1
for i <- 2 x c
f <- (f x f) mod n
if bi = 1
then c <- c + 1
f <- (f x a) mod n
return f