Có bài tập khó quá mong được anh em giúp đỡ với.
9.14 Consider the following scheme by which B encrypts a message for A.
Xem xét sơ đồ sau khi A mã hóa một thông báo gửi cho B
  1. A chooses two large primes P and Q that are also relatively prime to (P 1) and (Q 1).
Chọn hai số nguyên tố lớn P và Q tương đối thuận với P1, Q1
  1. A publishes N = PQ as its public key.
Xuất bản N=PQ vì nó là khóa công khai
  1. A calculates P' and Q' such that PP' 1 (mod Q 1) and QQ' 1 (mod P 1).
Tính toán P và Q sao cho PP’≡1(mod Q1) and QQ’≡1(mod P1)
  1. B encrypts message M as C = MN mod N.
B mã hóa thông báo M là C = MN mod N
  1. A finds M by solving M CP' (mod Q) and M CQ' (mod P).
A tìm M bằng cách giải M ≡ Cp’ (mod Q) and M ≡ Cq’ (mod P)
  1. Explain how this scheme works.
Giải thích cách thức chương trình này hoạt động
  1. How does it differ from RSA?
Nó khác với RSA như thế nào
  1. Is there any particular advantage to RSA compared to this scheme?
Rút ra ưu điểm cụ thể của lược đồ này so với RSA
  1. Show how this scheme can be represented by matrices M1, M2, and M3 of Problem 9.1.
Biểu diễn lược đồ này bằng ma trận M1, M2, M3 của bài toán 9.1