Hôm qua thì mình đã có bài viết nói về biến trong PHP rồi. Hôm nay chúng ta sẽ đến với hằng số nhé

Hằng số là gì?
Tương tự như biến, hằng số là một giá trị dữ liệu nhưng không thể thay đổi. Cú pháp khai báo biến khác hoàn toàn với biến :
Cú Pháp : define('ten_hang', 'gia_tri');

Với :
  • define : là hàm để khai báo biến
  • ten_hang : là tên hằng số, cách đặt tương tự như biến
  • gia_tri : giá trị của biến
PHP Code:
<?php
define
('vforum_vn'''); //Đúng
define('_Vforum'''); // Đúng
define('2M'''); // Sai
?>
Sự khác nhau giữa biến số và hằng số :

  • Để định nghĩa biến cần viết kí tự $ vào trước, ngược lại hằng thì không cần.
  • Hằng không thể được định nghĩa bằng phép gán đơn giản, chúng chỉ có thể được định nghĩa bằng cách sử dụng hàm define().
  • Hằng có thể được định nghĩa và truy cập bất cứ đâu mà không quan tâm đến quy tắc phạm vi biến.

  • Một hằng khi đã được định nghĩa, nó không thể định nghĩa lại hoặc hủy định nghĩa.

Trên đây là kiến thức cơ bản về hằng số trong PHP, bạn cần phải học thuộc và ghi nhớ quy tắc trên để có thể làm việc tốt hơn với PHP.