I. Các kiểu dữ liệu cơ bản trong C/C++

Cũng giống PHP hay các ngôn ngữ khác, C/C++ cũng có các kiểu dữ liệu cơ bản :

1 Kiểu số nguyên :
- Ký hiệu: int (2 Byte);
- Kiểu mở rộng: long, unsigned int, unsigned long.

2. Kiểu số thực

- Ký hiệu: float (4 Byte)
- Kiểu mở rộng: double, long double.

3. Kiểu ký tự
- Ký hiệu: char (1 Byte).

II. Ép kiểu, chuyển điểu đổi kiểu dữ liệu

- Chuyển kiểu tự động: char -> int -> float.
- Ép kiểu:

Ví dụ: Ép kiểu float thành int:
(int)x; (x có kiểu float).

III. Các toán tử trong C\C++

1 - Toán tử số học
Mã:
+, -, *, /,      
% (chia lấy phần dư),      
 ++ (tăng 1 đơn vị),      
 -- (giảm 1 đơn vị),     
=
2 - Toán tử logic
Mã:
&& (and),      
|| (or),      
 ! (not)
3 - Toán tử quan hệ
Mã:
>, <, >=, <=, ==, !=

4 - Toán tử xử lý bit

Mã:
 >> (dịch phải),      
<< (dịch trái),      
 ~ (not bit),
Mã:
^ (xor bit),      
& (and bit),      
| (or bit)

IV. Một số hàm thông dụng C++

Để sử dụng các hàm trong lập trình C/C++, bạn cần khai báo xử lý (#include)

1- stdio.h: Thư viện chứa các hàm vào/ ra chuẩn (standard input/output).
Gồm các hàm: printf(), scanf(), getc(), putc(), gets(), puts(), fflush(), fopen(), fclose(), fread(), fwrite(), getchar(), putchar(), getw(), putw(),...
2- conio.h: Thư viện chứa các hàm vào ra trong chế độ DOS (DOS console).
Gồm các hàm: clrscr(), getch(), getche(), getpass(), cgets(), cputs(), putch(), clreol(),...
3- math.h: Thư viện chứa các hàm tính toán
Gồm các hàm: abs(), sqrt(), log(). log10(), sin(), cos(), tan(), acos(), asin(), atan(), pow(), exp(),...
4- alloc.h: Thư viện chứa các hàm liên quan đến việc quản lý bộ nhớ.
Gồm các hàm: calloc(), realloc(), malloc(), free(), farmalloc(), farcalloc(), farfree(),...
5- io.h: Thư viện chứa các hàm vào ra cấp thấp.
Gồm các hàm: open(), _open(), read(), _read(), close(), _close(), creat(), _creat(), creatnew(), eof(), filelength(), lock(),...
6- graphics.h: Thư viện chứa các hàm liên quan đến đồ họa.
Gồm các hàm: initgraph(), line(), circle(), putpixel(), getpixel(), setcolor(),...


Trên đây là một số kiểu dữ liệu, toán tử và hàm số thông dụng trong C/C++ cho các bạn tham khảo