ham-vui đố nhé:
___ tha lâu (cũng) đầy ___ .
Mời điền vào...