Mình dùng phần mềm Themis của thầy Hoàng chạy cứ cho kết quả =0, mình đọc hướng dẫn thấy lỗi trình chấm ngoài.
vậy Trình chấm ngoài là gì vậy mn?