Sử dụng các hàm trong Excel 2010 - Using Functions in Excel 2010

Hàm trong Công thức

Nhiều công thức bạn tạo sử dụng các hàm bảng tính có sẵn. Các hàm này cho phép bạn tăng cường đáng kể sức mạnh của các công thức của bạn và thực hiện các phép tính khó khăn nếu bạn chỉ sử dụng các toán tử. Ví dụ: bạn có thể sử dụng hàm LOG hoặc SIN để tính tỷ lệ Logarit hoặc Sin. Bạn không thể thực hiện phép tính phức tạp này bằng cách sử dụng các toán tử toán học một mình.

Sử dụng Hàm - Function

Khi bạn gõ = dấu và sau đó nhập bất kỳ bảng chữ cái, bạn sẽ thấy các chức năng tìm kiếm như dưới đây.

Sử dụng các hàm trong Excel 2010 - Using Functions in Excel 2010

Giả sử bạn cần xác định giá trị lớn nhất trong một vùng. Một công thức không thể cho bạn biết câu trả lời mà không sử dụng hàm. Chúng tôi sẽ sử dụng công thức sử dụng hàm MAX để trả về giá trị lớn nhất trong phạm vi B3:B8 là =MAX (A1100) .

Sử dụng các hàm trong Excel 2010 - Using Functions in Excel 2010

Một ví dụ khác về chức năng. Giả sử bạn muốn tìm nếu ô của tháng lớn hơn 1900 thì chúng tôi có thể tặng Tiền thưởng cho đại diện bán hàng. Chúng ta có thể đạt được nó bằng cách viết công thức với các hàm IF là =IF(B9>1900, "Yes", "No")

Sử dụng các hàm trong Excel 2010 - Using Functions in Excel 2010

Đối số chức năng

Trong các ví dụ trên, bạn có thể nhận thấy rằng tất cả các hàm được sử dụng dấu ngoặc đơn. Thông tin bên trong dấu ngoặc đơn là danh sách các đối số. Các hàm khác nhau trong cách chúng sử dụng các đối số. Tùy thuộc vào những gì nó phải làm, một chức năng có thể sử dụng.
  • Không có đối số - Ví dụ - Now(), Date(), v.v.
  • Một đối số - UPPER(), LOWER(), v.v.
  • Một số lượng đối số cố định - IF(), MAX(), MIN(), AVERGAGE(), v.v.
  • Vô số đối số - MAX()
  • Đối số tùy chọn - VLOOKUP()