Hướng dẫn sử dụng Mẫu bảng tính trong Excel 2010 - Using Templates in Excel 2010

Sử dụng mẫu trong MS Excel
Mẫu - Templates về cơ bản là một mô hình làm cơ sở cho một cái gì đó. Templates trong Excel là một sổ làm việc được sử dụng để tạo các sổ làm việc khác.


Xem các mẫu có sẵn
Để xem các mẫu Excel, chọn File -> New để hiển thị màn hình mẫu có sẵn trong Backstage View - Chế độ xem hậu trường. Bạn có thể chọn một mẫu được lưu trữ trên ổ cứng của bạn hoặc một mẫu từ Microsoft Office Online. Nếu bạn chọn một mẫu từ Microsoft Office Online, bạn phải kết nối với Internet để tải xuống mẫu đó. Phần Mẫu Office Online chứa một số biểu tượng, đại diện cho các loại mẫu khác nhau. Nhấp vào biểu tượng và bạn sẽ thấy các mẫu có sẵn. Khi bạn chọn hình thu nhỏ của mẫu, bạn có thể thấy bản xem trước ở bảng bên phải.

Hướng dẫn sử dụng Mẫu bảng tính trong Excel 2010 - Using Templates in Excel 2010


On-line Templates - Mẫu trực tuyến
Những dữ liệu mẫu này có sẵn trực tuyến tại máy chủ của Microsoft. Khi bạn chọn mẫu và nhấp vào mẫu, nó sẽ tải xuống dữ liệu mẫu từ máy chủ của Microsoft và mở nó như hiển thị bên dưới.Hướng dẫn sử dụng Mẫu bảng tính trong Excel 2010 - Using Templates in Excel 2010