Ngoài cái theo dõi sức khỏe ra thì mình thấy đồng hồ thông minh chẳng hữu ích,nếu như không muốn nói là nó vô dụng.