Mấy bác có bác nào biết lập trình chỉ em bài này với:
Trên trục số cho n khoảng đóng đánh số từ 1 tới n, khoảng thứ i là [ai ,bi ] được định nghĩa bởi:
[ ai, bi] = {x|ai ≤ x≤ bi}
Hãy chọn trên trục số một số ít nhất các điểm nguyên phân biệt sao cho có ít nhất ci điểm được chọn thuộc vào đoạn thứ i.
Dữ liệu: Vào từ file văn bản REP.INP
 Dòng 1 chứa số nguyên dương n ≤ 10^5
 dòng tiếp theo, dòng thứ chứa ba số nguyên ai, bi, ci(−1018 ≤ ≤ ≤ 1018; ≤ − + 1) Các số trên một dòng của Input file được ghi cách nhau ít nhất một dấu cách
Kết quả: Ghi ra file văn bản REP.OUT một số nguyên duy nhất là số điểm nguyên được chọn theo phương án tìm được