Note 10 nhìn nam tính quá. Vuông vứt, dễ cầm mà giá còn tốt nữa.